Yrityssaneeraus.net

Onko yrityssaneerauksesta apua?

Yrityssaneeraukseen hakeutuminen

Velkojat kannattavat hakemusta

Saneerausmenettelyyn pääseminen on vaivatonta, mikäli joku suuri velkoja kannattaa hakemusta. Vielä joustavammin menettelyyn pääsee, jos saa kaksi velkojaa (yli 20 % saneerausveloista) puoltamaan sitä. Seuraavat ohjeet on laadittu silmälläpitäen tilannetta, jossa velkojat tulevat vastustamaan hakemusta.

Elinkelpoisuus

Yrityssaneerauksessa on pohjimmiltaan kysymys siitä, että yrityksellä on toimivana kokonaisuutena enemmän arvoa kuin sillä olisi, jos liiketoiminnot lopetetaan. Tällöin täyttyy eräs yrityssaneerauksen perusehdoista: velkojalle tulevan suorituksen tulee olla vähintään yhtä suuri kuin mitä velkoja saisi konkurssissa. Käytännössä tämän ehdon täyttyminen merkitsee sitä, että yritys on riittävän elinkelpoinen. Elinkelpoisuus on edellytys saneerausmenettelyn aloittamiselle. Elinkelpoisuus esiintyy myös lakitekstissä käsitteenä ”maksukyvyttömyyden poistuminen”. Yhtiö on elinkelpoinen, jos sen maksukyvyttömyys voidaan poistaa muutenkin kuin tilapäisesti. 

Maksukyvyttömyys

Maksukyvyttömyys on epämääräinen käsite. Yrityssaneerauksessa puhutaan ”uhkaavasta maksukyvyttömyydestä” ja ”maksukyvyttömyydestä”. Saneerausmenettelyyn kannattaa hakeutua uhkaavan maksukyvyttömyyden perusteella, jos se on vielä mahdollista. Tilintarkastajan taloudellisessa selvityksessä otetaan lopullisesti kantaa maksukyvyttömyystilaan. Suomeksi sanottuna maksukyvyttömyys on yksinkertainen käsite: rahat eivät riitä laskujen ja velkojen maksamiseen määräajassa eli rahat on loppu. Ja loppujen lopuksi suurta eroa ei ole sillä, onko yhtiö maksukyvytön vai uhkaako sitä maksukyvyttömyys. 

Saneeraussuunnitelma

Yhtiön on liitettävä hakemukseensa saneeraussuunnitelma. Saneeraussuunnitelmassa tulee selvittää, miksi menee huonosti ja miten tulevaisuudessa menisi paremmin. Hyvä olisi selvittää jo tehdyt  saneeraustoimenpiteet ja mitä muita saneeraustoimenpiteitä on tarkoitus tehdä jatkossa. saneeraussuunnitelman ei tarvitse olla hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelma, mutta eikö yritykselle ja sen johdolle ja omistajille ole hyvästä, jos sellaisen laatisi kriisitilanteessa? Saneeraussuunnitelmassa on hyvä olla ehdotus velkojen maksuaikataulusta sekä siitä, onko niitä tarvetta leikata. 

Saneeraussuunnitelma on esitettävä sille tilintarkastajalle, joka laatii ”Tilintarkastajan taloudellisen selvityksen”. 

Menettelyn aloittamisen esteet

Kaikkiin YSL:n 7 §:n esteisiin olisi parasta ottaa kantaa jo hakemusta tehtäessä. Myös tilintarkastajan lausumasta tulisi käydä ilmi, onko menettelyn aloittamisen esteitä olemassa. Lienee itsestään selvää, ettei sellaista hakemusta kannata jättää, jossa jo tilintarkastaja toteaa, että este on olemassa.

Tavallisesti vain tietyt velkojat kuten pankki, vakuutuslaitos tai verottaja vetoavat aloittamisen esteisiin. On ollut havaittavissa näiden velkojien välillä vallitsevan tietynlainen yhteistyösuhde. 

Maksukyvyttömyyttä ei voida poistaa kuin tilapäisesti

Velkojan tyypillisin vastustus on seuraava: maksukyvyttömyyttä ei voida poistaa saneerausohjelman avulla. Siksi jo hakemukseen tulisi kirjoittaa: maksukyvyttömyys voidaan poistaa saneerausohjelman avulla muutenkin kuin tilapäisesti. Käyttökatteella on asiassa suuri merkitys ja etenkin todisteluilla, että negatiivinen käyttökate on muuttumassa positiviiseksi. 

Varat eivät riitä saneerausmenettelyn kustannuksiin

Jos yhtiön rahaksi muutettava varallisuus riittäisi konkurssin läpiviemiseen, lienee kai niin, että silloin niillä voidaan kattaa myös saneerausmenettelyn kustannukset. Tämä ei kuitenkaan ehkä riitä perusteluksi. Siksi on paikallaan laatia kassavirtaennuste seuraavien n. 12 kuukauden ajaksi. saneerauskustannukset nousevat helposti yli 20.000 euron. Tästä johtuen yrityksellä, jolla on velkaa 20.000, ei kannata hakeutua saneerausmenettelyyn, vaan parempi on maksaa saneerausmenettelystä ”säästyneillä” konsulttien ja selvittäjien palkkioilla velat pois.

Mikroyritysten, joiden kokonaisvelka alittaa, sanotaan 100.000 euroa, kannattaa hakeutua omatoimisesti menettelyyn. Ja pyrkiä menettelyyn, jossa ei selvittäjää nimitettäisi lainkaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tällaisen yrityksen tulisi itse laatia saneerausohjelma. Voimme olla apuna tällaisen hakemuksen laatimisessa. 

Vireilletulon jälkeen syntyvät velat

Vireilletulon jälkeen syntyvät velat tulee maksaa niiden erääntyessä. Tämä tarkoittaa erityisesti arvonlisäveroja, ennakonpidätyksiä ja eläkemaksuja. Laiminlyönti saattaa estää saneerausmenettelyn aloittamisen.

Maksukykyisyys uusien syntyvien velkojen suhteen voidaan osoittaa kassavirran avulla. Tilintarkastajan on lausuttava asiasta taloudellisessa selvityksessään. Samalla voidaan osoittaa, että yhtiö kykenee maksamaan myös palkat.

Tähän estekohtaan vedotessaan velkojat ovat syystä huolissaan siitä, että menettelyn aikana yhtiö tärvää lisää "velkojien rahoja". Tällä tarkoitetaan sitä, että menettelyn aikana yhtiö tuottaa lisää tappiota ja velkojien jako-osuus konkurssissa pienenee. 

Perintätoimen estäminen

Velkoja voi väittää, että hänen perintätoimiaan on yritetty estää, koska konkurssihakemus on sisällä. Saneerausmenettelyyn hakeutuminen ei ole perintätoimen estämistä. Hakemuksessa tai vastineessa on korostettava, että tarkoituksena on aikaansaada saneerausohjelma.

Myös, jos yritykseen tulee 8-päiväinen konkurssiuhkainen maksukehotus, se on otettava vastaan eikä saatavaa tule kiistää, jos maksuperuste on selvä.

Saneerausohjelmaa ei aikaansaada tai ohjelmaa ei voi vahvistaa

Osakeyhtiössä oma pääoma voi nykyisen lainsäädännön vallitessa olla negatiivinen. Asiasta on tehtävä ilmoitus kaupparekisteriin.

Kommandiittiyhtiön oma pääoma saa olla negatiivinen. Suuret yksityisotot voivat kuitenkin olla este saneerausmenettelyyn pääsylle.

Osakeyhtiön omistajille antamat lainat tulee olla maksettuja ennen saneerausohjelman vahvistamista. Eli jos omistaja/toimitusjohtaja on vipannut yhtiöltä varoja osakeyhtiölain vastaisesti, niin hakemuksen kannalta olisi parempi, jos nämä rahat olisi maksettu takaisin jo ennen hakemuksen jättämistä. Tai vaihtoehtoisesti hakemuksessa tehtäisiin selväksi, miten lainatut varat palautetaan yhtiölle.

Iso velkoja ilmoittaa kaikissa olosuhteissa tulevansa äänestämään saneerausohjelmaa vastaan siksi, että hän on menettänyt luottamuksensa yhtiön johtoon/omistajiin. Saneeraushakemuksessa on korostettava, että äänestyskäyttäytyminen ei ole ennalta selvä. Tiedossa on tapauksia, joissa saneerausmenettelyn vastustaja on äänestänyt saneerausohjelman puolesta. 

Kirjanpito on virheellinen

Tilintarkastajan lausunto pitäisi riittää. Mikäli tilintarkastajakin ottaa tällaisen kannan, kirjanpito on laitettava kuntoon. 

Tilintarkastajan taloudellinen selvitys

Hakemusta valmisteltaessa neuvottelut tilintarkastajan kanssa ovat tärkeitä. Tilintarkastajan taloudellinen selvitys on asiantuntijan käsitys siitä, onko saneerausmenettelystä apua. Siinä tulisi ottaa kantaa ainakin maksukyvyttömyyden syihin ja hakemuksessa esitettyyn saneeraussuunnitelmaan sekä  saneerausmenettelyn edellytyksiin ja esteisiin. Lisäksi tilintarkastajan tulisi arvioida, kykeneekö yritys maksamaan uudet velat eli ne velat, jotka syntyvät hakemuksen vireilletulon jälkeen ja kykeneekö se maksamaan saneerausmenettelyn aiheuttamat kustannukset. 

Yksinkertaistettu saneerausmenettely

Yksinkertaistettu saneerausmenettely on mahdollista, jos 80 % velkojista (eurot) hyväksyy saneerausohjelman. Eli yhtiö voi neuvotella päävelkojiensa kanssa saneerausohjelmasta ja jos yhteisymmärrys syntyy, viedä saneerausohjelma oikeuteen vahvistettavaksi. Tämä on vaihtoehto, joka sopii erityisen hyvin mikroyrityksille, siis sellaisille yrityksille, joilla normaalin saneerausmenettelyn kustannukset nousevat liian suuriksi. 

Käytännössä homma pitäisi hoitaa siten, että yhtiö itse tai sen valitsema konsultti laatii saneerausohjelman ja pyytää velkojia ottamaan kantaa siihen. Jos ohjelma saa 80 %:n kannatuksen, asia on selvä. Mutta jos kannatusta ei tulekaan riittävästi, niin mitä sitten? Yleisesti ottaen on hankalaa saada velkojia ottamaan kantaa ohjelmaan, joka on vasta ”ajatuksena”. Eli ohjelma olisi aina laadittava ja vieläpä hyvin ja jos sitä ei hyväksytä 80 %:sti, mutta sillä on kannatusta, yksi mahdollisuus on hakeutua varsinaiseen saneerausmenettelyyn tällä ohjelmalla ja pyytää, ettei selvittäjää nimetä, koska ohjelmaehdotus on jo valmiina ja näin säästettäisiin kustannuksia.